Disclaimer

Disclaimer van KamersHelmond

KamersHelmond is niet aansprakelijk voor de inhoud van KamersHelmond, noch van websites die op enigerlei wijze met KamersHelmond zijn verbonden. KamersHelmond is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op KamersHelmond beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

KamersHelmond is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via KamersHelmond worden aangeboden. KamersHelmond garandeert niet dat de op KamersHelmond aangeboden informatie en materiaal up-to-date, compleet en/of accuraat is.

KamersHelmond garandeert ook niet dat de op KamersHelmond aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. KamersHelmond garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in KamersHelmond hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u contact met ons op te nemen en stuur uw bevinding naar info@huurwoningennederland.nl.

KamersHelmond is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan KamersHelmond. U vrijwaart KamersHelmond voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de overeenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website KamersHelmond.